Recent findings in chronic obstructive pulmonary disease by using quantitative computed tomography. Respiratory Investigation 2012;50:78–87. http://dx.doi.org/10.1016/j.resinv.2012.08.002

Tác giả: BS Thọ và các đồng nghiệp

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nơi thực hiện: Trung Tâm Chăm Sóc Hô Hấp, Bệnh Viện Đại Học Y Dược TP. HCM