Các bước tham dự trên website www.hoihohaptphcm.org
Nếu quý BS có nhu cầu lấy CME vui lòng làm theo các bước sau:
1. Đăng ký tài khoản tại http://hoihohaptphcm.org/index.php/dangky (nếu có tài khoản rồi sang bước 2)
3. Đăng ký hội thảo tại http://hoihohaptphcm.org/index.php/dang-ky-cme
4. Lấy link tham dự hội thảo tại http://hoihohaptphcm.org/index.php/tham-du-hoi-thao. Mật khẩu tham dự: gsk123
 
Nếu không có nhu cầu lấy CME chỉ cần lấy link và tham dự hội thảo vào 12h10 ngày 05/11/2020
Lấy link tham dự hội thảo tại http://hoihohaptphcm.org/index.php/tham-du-hoi-thao
Mật khẩu tham dự: gsk123