Kính gửi: Hội viên LC Hô Hấp TP.HCM, BS/DS và cán bộ y tế

Kể từ ngày 01/10/2016, văn phòng Hội Hô Hấp TP.HCM dời về 14 Lãnh Binh Thăng, P.3, Q.11, TPHCM.