Hội Hô Hấp Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập ngày 03/02/2007 với tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh là: “HoChiMinh City Respiratory Society”. Tên viết tắt là: “HRS”.

Mục đích, tôn chỉ hoạt động:

Tập hợp, đoàn kết, động viên đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật chuyên ngành Hô hấp trên mọi lãnh vực hoạt động và thành phần kinh tế; phấn đấu học tập, công tác, tham gia xây dựng và phát triển khoa học kỹ thuật chuyên ngành Hô hấp (sau đây gọi tắt là chuyên ngành); giúp đỡ nhau không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn, thực hành nghề nghiệp đúng theo chuẩn mực về nghĩa vụ và đạo đức của cán bộ ngành y Việt Nam, góp phần tích cực vào sự nghiệp bảo vệ và tăng cường sức khoẻ nhân dân. Hoạt động trên lĩnh vực Hô hấp cả nội và ngoại khoa, dựa trên một nền y học tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, từ Bệnh viện cho đến gia đình người bệnh và cộng đồng dân cư.

Về lĩnh vực và phạm vi hoạt động:

Hội Hô hấp TP. Hồ Chí Minh là một tổ chức xã hội nghề nghiệp của những người hay tổ chức làm công tác nghiên cứu khoa học, chuyên môn nghiệp vụ chuyên ngành Hô hấp trên địa bàn TP.HCM. Hội Hô hấp TP. Hồ Chí Minh hoạt động trong phạm vi TP. Hồ Chí Minh, là thành viên của Hội Y Học TP. Hồ Chí Minh. Hội hoạt động theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Hội sau khi được Đại hội Đại biểu thông qua, được Ủy ban Nhân dân Thành phố phê duyệt ban hành và Hội hoạt động theo pháp luật Nhà nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Hội chịu sự quản lý Nhà nước của Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh. Biên chế, kinh phí hoạt động, trụ sở, phương tiện làm việc của Hội Hô hấp do Hội tự giải quyết theo quy định tại Nghị định 88/2003/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.  Trụ sở Hội đặt tại Trung tâm Chăm sóc Hô hấp, Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh, số 215 đường Hồng Bàng, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.

Danh sách sáng lập viên Hội Hô Hấp TP Hồ Chí Minh:

1. GS. TS. BS. Dương Quang Trung -  Chủ tịch Hội Y học TP. Hồ Chí Minh.

2. PGS. TS. BS. Phạm Duy Linh -  Chủ tịch Hội Hen TP. Hồ Chí Minh.

3. PGS. TS. BS. Lê Thị Tuyết Lan -  Bộ môn Sinh lý học, Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh, Trưởng Trung tâm Chăm sóc Hô hấp, BV Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh.Trưởng phân khoa Khám - Thăm dò Chức năng Hô hấp, BV Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh.

4. TS. BS. Quang Văn Trí - Chủ nhiệm Bộ môn Lao - Bệnh phổi, Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh.

5. PGS. TS. BS. Đỗ Văn Dũng - Bộ môn Thống kê, Khoa Y tế Công cộng, Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh.

6. ThS. BS. Lê Khắc Bảo - Bộ môn Nội Tổng quát, Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh. Khoa Hô hấp, BV. Chợ rẫy. Phòng Khám - Thăm dò Chức năng Hô hấp, BV Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh.