Video CME “QUINOLONE VÀ NHIỄM TRÙNG HÔ HẤP: TỪ PK/PD ĐẾN THỰC HÀNH LÂM SÀNG” ngày 15/12/2022