Cách thức đăng ký
Tham dự trực tiếp (đăng ký tại hội nghị)
- Ngày 31.03 phí tham dự 300 ngàn
- Ngày 01.04 phí tham dự 500 ngàn
- Hai ngày phí tham dự 800 ngàn
Các hội viên  Hội Hô hấp TP.HCM được giảm 50% phí tham dự
 
Tham dự trực tuyến: phí tham dự 425 ngàn (bao gồm phí bưu điện)

Link đăng ký tham dự trực tuyến Https://dang-ky.ecademy.vn/hrs-2023