Bs CK2 Nguyễn Đình Duy (BV Phạm Ngọc Thạch)

TÓM TẮT

Một phần ba dân số thế giới được ước tính là bị lây nhiễm bởi M. tuberculosis (Latent TB infection:LTBI). Phần lớn những người bị nhiễm này  không có dấu hiệu hoặc triệu chứng của bệnh lao và không gây lây nhiễm bệnh cho người khác, nhưng họ có nguy cơ phát triển thành  bệnh lao hoạt động và sẽ trở thành  nguồn lây truyền bệnh trong cộng đồng.

Xem tiếp...

Background

In patients with pulmonary tuberculosis (TB), shortening the time to sputum culture conversion is desirable to reduce the likelihood of mycobacterial transmission. A persistent positive sputum culture after 2 months of treatment is reported to be associated with the presence of cavitation and the extent of disease on chest X-ray, high colony count, diabetes mellitus, and smoking. However, little is known about factors affecting the time to sputum culture conversion. This study was conducted to evaluate factors affecting the time to sputum culture conversion throughout the course of treatment in adults with pulmonary TB.

Methods

This study was performed using a database of the medical records of patients with active pulmonary TB who were treated at Hirakata Kohsai Hospital in Hirakata City, Osaka, Japan, from October 2000 to October 2002. Cox proportional-hazards analysis was used to evaluate factors affecting the time to sputum culture conversion after adjusting for potential confounders.

Xem tiếp...

Diagnosis performance of intereron gramma in the identification of tuberculous origin in exudative pleural effusion.

Mots-clés: Interféron gamma , Pleurésie tuberculeuse, Pleurésie lymphocytaire

Introduction. L’interféron gamma a un rôle important dans le mécanisme pathologique de l’infection tuberculeuse. Le dosage de l’interféron gamma est très utile dans le diagnostic de la pleurésie tuberculeuse. L’objectif de cette étude était d’évaluer la performance diagnosti- que de l’interféron gamma pour le diagnostic de la cause tuberculeuse des pleurésies exsuda- tives dans les pays où la prévalence de la tuberculose est encore élevée.

Xem tiếp...

Cơ sở: Interferron gamma có vai trò quan trọng trong cơ chế sinh bệnh của lao và từng được chứng minh hiệu quả cao trong chẩn đoán lao màng phổi ở các nghiên cứu ngoài nước.

Mục tiêu: Nghiên cứu tính hiệu quả của việc sử dụng interferon gamma để chẩn đoán nguyên nhân lao của tràn dịch màng phổi dịch tiết.

Phương pháp và đối tượng: 84 bệnh nhân tràn dịch màng phổi do lao, ung thư, viêm phổi nhập Khoa Hô Hấp BV Chợ Rẫy, gamma interferon được định lượng trong dịch màng phổi. Phân tích tính chính xác bằng điện tích dưới đường cong của đường cong receiver operating characteristic.

Xem tiếp...