Cho đến nay, những hiểu biết của chúng ta về bản chất bệnh học COPD là rất quan trọng. Nghiên cứu của Burrow (1), Fletcher và Peto (2, 3) đã đặt nền móng cho sự tiếp cận nghiên cứu trong bệnh lý này. Các nhà nghiên cứu ban đầu nhận thức và giải thích về sự hình thành COPD theo các cách khác nhau dựa trên biểu hiện bên ngoài (phenotype) của bệnh.

Ngày nay ta chúng ta nhận thức rằng sự hình thành COPD là quá trình tương tác của hai yếu tố quan trọng, môi trường và cơ địa (gene). COPD là tình trạng bệnh lý không đồng nhất (heterogenous), gồm nhiều quá trình riêng rẽ, chồng lắp như viêm phế quản mạn tính, dãn phế quản, khí phế thũng và hen (4).